Beleid

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg
Beleid

Wat vindt de gemeente Leidschendam-Voorburg belangrijk als het gaat om maatschappelijke initiatieven en samenwerking met initiatiefnemers? Het kan bijvoorbeeld gaan om:  

 • Doelstellingen die de raad belangrijk vindt/ wil realiseren.
 • Sturen op kwaliteitsmaatstaven waaraan de gemeente ook zelf aan wil / moet voldoen.
 • Een ontwikkelagenda: wat te realiseren en hoe?
 • Controleren en evalueren of het lukt de gewenste doelen en kwaliteit te realiseren.

Wat vindt gemeente Leidschendam-Voorburg belangrijk?

Hier kan de gemeente richting initiatiefnemers en overige samenwerkingspartners relevant gemeentelijke beleid weergeven en uitgangspunten voor samenwerking met initiatiefnemers.

De gemeente Leidschendam-Voorburg investeert ook in eigen verkenning - en biedt ambtenaren daartoe ruimte - om verdiepende kennis op te bouwen rondom het onderwerp ‘burgerinitiatieven’. Zo is door een ambtenaar in het kader van afstuderen een onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren van de gemeente op het gebied van (maatschappelijke) initiatieven: ‘rapport Wij…Regisseren initiatieven, Penchi Harteveld, 13 juni 2014’. In dat rapport wordt onderscheid gemaakt tussen een burgerinitiatief en een maatschappelijke initiatief, en wordt daarbinnen de rol van de gemeente en die van initiatiefnemers beschreven.

Uit gesprekken en fragmenten uit stukken van de gemeente blijkt een bepaalde werkwijze ten aanzien van burgerinitiatieven:

 1. Zo staat in het coalitieakkoord 2015-2018 van de gemeente Leidschendam-Voorburg een ‘open bestuursstijl’ centraal. Daarbij merken wij op dat een open bestuursstijl een belangrijke voorwaarde is voor burgerinitiatieven, omdat bij een burgerinitiatief immers in beginsel de doelen en plannen van de initiatiefnemer leidend zijn.
 2. Met de verordening ‘Budget Wijkinitiatieven’ wil de gemeente meer ruimte geven aan inwoners. De gemeente wil meer loslaten. Daarvoor heeft de gemeente gedurende een periode van drie jaar geld beschikbaar gesteld om inwoners te stimuleren om initiatieven te ontwikkelen die de wijk of buurt leefbaarder maken. Hiervoor heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg vanaf 2016 een werkgroep Vlietwensen, die bestaat uit actieve inwoners die kunnen bepalen welke initiatieven in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke subsidie en de werkgroep kan een bedrag toekennen.
 3. In de raadsbrief ‘proces herijking wijkaanpak, 22 juni 2015’ wordt aangegeven dat een andere aanpak van wijkgericht werken nodig is om inwoners ruimte te bieden om zelf initiatieven te laten ontplooien in de wijk. Het inzetten van een wijkbudget is een van de stappen, of de inzet van een buurttender. Maar ook de inzet van een digitaal platform, zodat inwoners en organisaties (waaronder de gemeente) elkaar snel kunnen vinden. De raadsbrief is grotendeels tot uitvoering gebracht. Een beknopte stand van zaken is:
  1. Er is een ondersteuningsaanbod van de gemeente bij het opgestelde actieprogramma per wijk, waarbij de gemeente als partner zal optreden in het gezamenlijk realiseren ervan.
  2. Op 11 juli 2017 heeft het college besloten om de toekomst van wijkgericht werken en het wijkmanagement beter af te stemmen op de behoefte van inwoners, ondernemers en organisaties.
  3. De Buurttender is gestart op initiatief van bewoners uit de wijk Bovenveen. Hieruit is het Fenomeen Bovenveen ontstaan: een groep buurtbewoners die voor de wijk activiteiten op het gebied van sport en bewegen ontwikkelt.
  4. De digitale strategie is onderdeel van een communicatieplan wat in 2018 wordt uitgerold.
 4. De duurzaamheidsagenda 2016-2020 gaat ervan uit dat inwoners, ondernemers en organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. De gemeente is slechts één partner.
 5. Verder heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg zogenaamde ‘Initiatieftafels’ ingericht. Iedereen mag via de Initiatieventafel een initiatief geheel vormvrij inbrengen. Initiatieven die via de Initiatieventafel binnenkomen omvatten in veel gevallen ook een hulpvraag aan de gemeente. De werkwijze van de Initiatieventafel is beschreven in een proces (het initiatievenproces) en wordt met ICT-ondersteuning in juni 2018 uitgevoerd.